Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon wzięło aktywny udział w konsultacjach społecznych proponowanych zmian Ramowej Dyrektywy Odpadowej (Waste Framework Directive, WFD) prowadzonych przez Komisje Europejską wspierając jej stanowisko w szczególności w zakresie:

• konsekwentnego wdrażania przyjętej, unijnej hierarchii postępowania z odpadami, w której recykling materiałowy ma pierwszeństwo przed odzyskiem energetycznym

• zwiększenia ilości olejów odpadowych oraz zużytych opon zbieranych i przetwarzanych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

• wzmocnionej współpracy z państwami członkowskimi i egzekwowania przepisów unijnych w zakresie pełnego wdrożenia przepisów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia i recyklingu

• poprawy środowiskowych wyników gospodarowania odpadami poprzez konsekwentne wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” i objęcie systemami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w przepisach unijnych także innych kategorii produktów, w tym zużytych opon samochodowych

Pełny tekst stanowiska PSRO przesłanego Komisji Europejskiej można znaleźć w PUBLIKACJACH

Aktualności